Darbo grupės ir komisijos

Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komitetas savo veiklą pradėjo 2014 m .vasario 24 d., sveikatos apsaugos ministrui patvirtinus jo sudėtį, nuostatus ir darbo reglamentą.

 

Pagrindinis komiteto uždavinys - užtikrinti sveikatos priežiūros technologijų vertinimo, diegimo ir taikymo koordinavimą bei plėtrą.

 

Komitetas vykdo šias funkcijas:

 • kartu su sveikatos priežiūros technologijų vertinimą atliekančiais subjektais nustato sveikatos priežiūros technologijas, kurias reikia vertinti, išskyrus tuos atvejus, kai vertinimas turi būti atliekamas pareiškėjų prašymu, ir teikia sveikatos priežiūros technologijų, kurias reikia vertinti, sąrašo projektą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui tvirtinti;
 • svarsto ir aprobuoja sveikatos priežiūros technologijų vertinimą atliekančių subjektų nustatytus sveikatos priežiūros technologijų vertinimo prioritetus;
 • nagrinėja sveikatos priežiūros technologijų vertinimą atliekančių subjektų vertinimo ataskaitas, rekomendacijas ir (ar) išvadas dėl atitinkamos sveikatos priežiūros technologijos trumpalaikio ar ilgalaikio taikymo klinikinių, ekonominių, socialinių, etinių ir teisinių pasekmių ir teikia siūlymus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui;
 • koordinuoja sveikatos priežiūros technologijų vertinimą atliekančių subjektų veiklą;
 • kartu su sveikatos priežiūros technologijų vertinimą atliekančiais subjektais formuoja sveikatos priežiūros technologijų vertinimo, diegimo ir taikymo plėtros kryptis;
 • koordinuoja tarptautines sveikatos priežiūros technologijų vertinimo iniciatyvas;
 • užtikrina sveikatos technologijų vertinimo rezultatų viešinimą ir sklaidą sveikatos sektoriuje bei visuomenėje.


LIETUVOS NACIONALINĖS SVEIKATOS SISTEMOS TRIŠALĖS TARYBOS PAREIŠKIMAS


2013 m. gegužės 7 d. lygiateisio trišalio bendradarbiavimo pagrindu Sveikatos apsaugos ministerijoje įsteigta Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos trišalė taryba (toliau – Taryba). Jos veiklos tikslas – derinti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų, Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos sveikatinimo veiklą vykdančių darbdavių ir valstybės interesus sveikatos sistemos srityje. Taryba sudaryta iš darbuotojų, darbdavių interesus atstovaujančių organizacijų ir valstybės sveikatos srities vykdomosios valdžios atstovų: 21 narys (po 7 atstovus nuo kiekvienos šalies). Bendru sutarimu Tarybos pirmininko funkcijas pirmąjį pusmetį pavesta vykdyti sveikatos apsaugos ministrui Vyteniui Povilui Andriukaičiui.
Pirmojo Tarybos posėdžio metu aptarta pastaruoju metu Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigose susidariusi situacija, kai įstaigų vadovai, siekdami taupyti įstaigų biudžetų lėšas, priverstinai verčia darbuotojus (medicinos darbuotojus, slaugytojus, kitą personalą) eiti neapmokamų atostogų. Tai kelia ne tik Tarybos atstovų, bet ir visos sveikatos sistemos atstovų susirūpinimą.
Bendru sutarimu, Taryba pareiškia, kad tokie gydymo įstaigų vadovų veiksmai yra neteisėti. Taryba ragina visus sveikatos priežiūros įstaigų vadovus nedelsiant nutraukti šią neteisėtą veiklą ir nespręsti finansinių įstaigų problemų darbuotojų interesus pažeidžiančių priemonių dėka. Taryba siūlo tik bendro dialogo metu ieškoti efektyvių sprendimų. 
 

Kolegija yra Sveikatos apsaugos ministerijos patariamoji institucija, kuri sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41-1131) 32 straipsniu.
Kolegiją sudaro sveikatos apsaugos ministras, viceministrai, ministerijos kancleris bei kiti ministerijos ir kitų institucijų atstovai.
Kolegijos narių skaičių nustato ir Kolegijos personalinę sudėtį bei Reglamentą tvirtina ministras.
Į Kolegijos posėdžius gali būti kviečiami visuomeniniai ministro patarėjai, taip pat kitų institucijų atstovai tik šiems sutikus.

 

Kolegija svarsto:

 • valstybės politikos formavimo sveikatinimo veiklos srityje klausimus;
 • strateginius ministerijos veiklos klausimus;
 • įstaigų prie ministerijos ir kitų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų metines veiklos ataskaitas;
 • sveikatos programų projektus;
 • ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektus;
 • ministerijos vadovybės, ministerijos struktūrinių padalinių ir jai pavaldžių įstaigų vadovų ataskaitas, ministerijos darbo organizavimo, veiklos planų įgyvendinimo eigą ir perspektyvas;
 • ministro teikimu kitus svarbius su sveikatinimo veikla susijusius klausimus.
 • Kolegijos veikla grindžiama kolegialiu klausimų svarstymu posėdžiuose.

 

Daugiau informacijos:
Sveikatos strateginės plėtros skyrius
SAM Kolegijos sekretoriatas
Tel. (8 5) 205 5284
ieva.blazinskiene@sam.lt

Įrašų
puslapyje