Teisinio reguliavimo stebėsena

Teisinio reguliavimo stebėsena – tai norminiuose teisės aktuose nustatyto galiojančio teisinio reguliavimo įvertinimas analizuojant teisinio reguliavimo faktinius padarinius ir jų atitiktį nustatant teisinį reguliavimą planuotiems tikslams ir padariniams, teisinio reguliavimo reikalingumą, pakankamumą ir efektyvumą, taip pat reikalingumą keisti teisinį reguliavimą.

Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys per visą stebėsenos laikotarpį gali teikti pasiūlymus dėl teisinio reguliavimo, kurio stebėsena atliekama.

Teisės aktų teisinio reguliavimo stebėsena atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisėkūros taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1244 (Žin., 2009, Nr. 121-5212; 2011, Nr. 8-350), X skyriaus „Teisinio reguliavimo stebėsena“ nuostatomis.

Atsižvelgdama į Vyriausybės programą, Vyriausybės nustatytus veiklos prioritetus, ministrui pavestų valdymo sričių strateginius veiklos planus (strateginį veiklos planą), ministerijos strateginį ir metinį veiklos planus, įvertinusi kilusias problemas ar atsiradusius pokyčius atitinkamoje visuomeninių santykių srityje ir kitas aplinkybes, ministerija tvirtina teisinio reguliavimo stebėsenos planą ir jame nurodo numatomos atlikti teisinio reguliavimo stebėsenos apimtį ir terminą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-17